Start

 

 

kongres

 

        W dniach 18 – 20 kwietnia 2012 roku obradował Kongres Statystyki Polskiej inaugurujący uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, jednego z najstarszych stowarzyszeń statystycznych na świecie. Było to wyjątkowe wydarzenie o międzynarodowym wymiarze, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W skierowanym do uczestników Kongresu liście gratulacyjnym, Prezydent Rzeczypospolitej wyraził uznanie „… dla rangi tego wydarzenia oraz dla znakomitych osiągnięć polskich statystyków na przestrzeni minionego stulecia, dla ich dokonań naukowych oraz obywatelskiego zaangażowania na rzecz pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny.”

Kongres zorganizowany został w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na mocy specjalnego porozumienia zawartego pomiędzy czterema instytucjami. Organizatorami Kongresu były: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu -Katedra Statystyki.

 

Chociaż Polskie Towarzystwo Statystyczne powstało w Krakowie, wybór Wielkopolski i Poznania na gospodarzy głównych uroczystości jubileuszowych nie był przypadkowy. Powierzenie organizacji Kongresu Statystyki Polskiej środowisku poznańskiemu, było wyrazem uznania dla obecnych zasług statystyków wielkopolskich oraz wyrazem szacunku dla dorobku tych, którzy już odeszli.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji statystycznych z USA, Australii, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii i Norwegii. Licznie reprezentowane były wszystkie środowiska statystyków: z uniwersytetów, instytutów, polskich i międzynarodowych organizacji naukowych, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów regionalnych i innych instytucji statystyki publicznej. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, władz samorządowych miasta i regionu, środowiska gospodarczego, administracji i przedsiębiorców oraz młodzież akademicka.

Pierwszego dnia obrady Kongresu Statystyki Polskiej odbywały się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zgromadziły ponad 600 uczestników. Kongres rozpoczęła uroczysta Sesja Jubileuszowa, której przewodniczył prof. Andrzej Sokołowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na wstępie głos zabrali przedstawiciele instytucji organizujących Kongres: prof. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, prof. Marian Gorynia – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Czesław Domański – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz dra Jacka Kowalewskiego – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Wśród gości specjalnych znaleźli się: prof. dr hab. Marek Ratajczak - Podsekretarz Stanu w MNiSW, Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński czł. koresp. PAN - Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – Członek Zarządu NBP, dr Krystyna Łybacka – Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, Tomasz Kayser – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

W Kongresie uczestniczyli również przedstawiciele międzynarodowych instytucji: dr Marie Bohata - Zastępca Dyrektora Generalnego Urzędu Statystycznego Krajów UE - Eurostatu, prof. Iva Ritschelova – Prezes Czeskiego Urzędu Statystycznego, dr Eva Laczka - Wiceprezes Węgierskiego Urzędu Statystycznego, przedstawiciele międzynarodowych towarzystw naukowych: prof. Raymond Chambers – Przewodniczący IASS, prof. Ronald Wasserstein – Przewodniczący ASA, prof. Imbi Traat – Przedstawicielka Towarzystwa Statystycznego w Estonii oraz wielu przedstawicieli środowiska naukowego.

Pierwszy dzień kongresu odwoływał się tak do historii i dorobku polskiej statystyki jak dotykał problemów związanych z przyszłością. Sesja plenarna, poświęcona rozwojowi polskiej myśli statystycznej, podzielona została na dwie części. W pierwszej części sesji zorganizowanej przez prof. Mirosława Krzyśkę z UAM prezentacji osiągnięć polskiej statystyki dokonali najwybitniejsi przedstawiciele z poszczególnych dziedzin. Prof. Walenty Ostasiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawił rozwój myśli statystycznej w Polsce w ujęciu historycznym. Wkład Polaków w rozwój statystyki matematycznej i aplikacyjnej został zaprezentowany przez prof. Jana Mielniczuka z Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz z Politechniki Warszawskiej. Profesor Tadeusz Caliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił rozwój i osiągnięcia polskich statystyków w biometrii. Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych został zaprezentowany przez prof. Krzysztofa Jajugę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Natomiast rozwój historyczny i aktualne wyzwania stojące przed statystyką publiczną przedstawił prof. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (współautorami referatu byli prof. Tadeusz Walczak oraz mgr Jan Berger z GUS).

W drugiej część sesji poświęconej rozwojowi polskiej myśli statystycznej przedstawiono sylwetki dwóch najwybitniejszych polskich statystyków. Prof. Teresa Ledwina z Instytutu Matematycznego PAN we Wrocławiu przygotowała prezentację sylwetki Jerzego Neymana. Natomiast prof. Mirosław Krzyśko z Uniwersytetu im A. Mickiewicza przybliżył postać Jana Czekanowskiego. Nestorka polskiej statystyki, prof. Stanisława Bartosiewicz przedstawiła (wspólnie z dr Elżbietą Stańczyk) historię społeczno-ekonomiczną Polski w latach 1918-2008. Natomiast prof. Jan Kordos omówił współzależności między rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce.

Kolejnym wydarzeniem Kongresu był panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniom związanym z przyszłością statystyki. W panelu przygotowanym został przez prof. Tadeusza Calińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udział wzięli profesorowie: Janina Jóźwiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Statystyka ludności), Janusz Witkowski z GUS (Statystyka społeczna), Tomasz Panek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Statystyka społeczna), Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego (Statystyka gospodarcza),  Jan Paradysz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Statystyka regionalna), Jerzy Andrzej Moczko z Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu (Statystyka zdrowia), Mirosław Szreder z Uniwersytetu Gdańskiego (Dane statystyczne) i Jacek Koronacki z Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (Metodologia badań statystycznych).

Obrady drugiego i trzeciego dnia Kongresu odbywały na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zorganizowano 35 równoległych sesji tematycznych, w tym 12 w języku angielskim oraz sesję plakatową. Podczas kongresu wygłoszono 155 referatów przygotowanych przez blisko dwustu naukowców. Program kongresu obejmował szereg sesji tematycznych, w tym sesje poświęcone metodologii badań statystycznych, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce zdrowia, sportu i turystyki.

W drugim dniu Kongresu odbyło się otwarte posiedzenie Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Było ono okazją do przybliżenia działań i aktywności podejmowanych w poszczególnych regionach. Podczas spotkania uhonorowano najbardziej zasłużonych i oddanych członków Towarzystwa. Otwarte posiedzenie Rady Głównej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS zakończyło się przy kawie i urodzinowym torcie.

Dla osób zainteresowanych zastosowaniami statystyki zorganizowano sesję Statystyka w biznesie – wymiar praktyczny. Podczas obrad można było zapoznać się z prezentacjami aplikacji metod statystycznych w firmach o typowo statystycznym profilu działalności. Zaprezentowano także wykorzystanie statystyki jako wsparcia dla efektywniejszego prowadzenia działalności biznesowej.

Organizatorzy poszczególnych sesji zaprosili do wygłoszenia referatów proszonych najwybitniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli poszczególnych dziedzin badań statystycznych. Wśród nich znaleźli się: prof. Francesco Billari (Universita Bocconi, Włochy), dr Marie Bohata, (Deputy Director General of Eurostat), prof. Raymond Chambers (Wollongong University, Australia), prof. Reinhold Decker (Universität Bielefeld,   Niemcy), prof. Daniel Bonnéry (Centre de Recherche en Economie et Statistiques, Francja), prof. Lorenzo Fattorini (Università di Siena, Włochy), prof. Malay Ghosh (University of Florida, USA), prof. Anne Valia Goujon (Austrian Academy of Sciences, Austria), prof. Patrick Groenen (Erasmus University Rotterdam, Holandia), prof. Nico Keilman (University of Oslo,   Norwegia), prof. Wojciech Krzanowski (University of Exeter,   Wielka Brytania),  dr Eva Laczka, Deputy President of the Hungarian Central Statistical Office, Secretary General of the Hungarian Statistical Association,  Węgry), prof. Achille Lemmi (Siena University, Włochy), dr Iva Ritschelova, (President of the Czech Statistical Office,  Czechy), prof. Wolfgang Schmid (The German Statistical Society,  Niemcy), prof. Imbi Traat (University of Tartu,  Estonia), prof. Ronald Wasserstein (American Statistical Association,  USA), prof. Li-Chun Zhan (Statistics Norway,  Norwegia).

 

Kongresowi towarzyszył szereg imprez okolicznościowych i wydarzeń

 

Wystawa „Polskie Towarzystwo Statystyczne w latach 1912 – 2012”

Uroczyste otwarcie wystawy, której organizatorem był Jan Berger (GUS) nastąpiło  18 kwietnia 2012. Wystawa zaprezentowana została w Auli Lubrańskiego oraz w Hallu przed Aulą Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wystawa prezentowała historię i dorobek Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz sylwetki ludzi, którzy je tworzyli. PTS jest organizacją skupiającą przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, samorządu terytorialnego i gospodarczego, jednostek administracji rządowej zainteresowanych teorią i praktyką badań statystycznych.

 

Wystawa  „Statystyka w Wielkopolsce”

Uroczyste otwarcie wystawy, której organizatorem był Urząd Statystyczny w Poznaniu nastąpiło  18 kwietnia 2012. Wystawa zaprezentowana została w Auli Lubrańskiego, w Hallu przed Aulą Uniwersytetu Ekonomicznego, w Hallu Głównym Urzędu Wojewódzkiego, w Hallu Urzędu Miasta oraz Hallu Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu.

Wystawa Statystyka w Wielkopolsce przybliża kilkuwiekowy dorobek statystyki wielkopolskiej. Prezentuje ona archiwalne wyniki badań statystycznych i publikacje, które wniosły istotny wkład w rozwój myśli i praktyki statystycznej w Polsce, a pochodzeniem były związane z Wielkopolską. Wystawa przypomina także sylwetki osób – twórców tego dorobku. Celem wystawy jest przypomnienie o nieustannej obecności statystyki w życiu społecznym i gospodarczym regionu i kraju. O jej znaczeniu mówił już Stanisław Staszic w pracy O statystyce Polski (wydanej w Warszawie w 1807 r.), w której zadania statystyki streścił w podtytule, pisząc: Krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kraj chcą oswobodzić i którzy w nim chcą rządzić.

 

Publikacja okolicznościowa „Statystycy polscy”

Publikacja zawiera biogramy 86 statystyków polskich, którzy odegrali znaczącą role w historii statystyki polskiej. Publikacja zawiera biogramy 85 statystyków polskich, którzy odegrali znaczącą rolę w historii statystyki polskiej. Jest to praca przygotowana przez zespół w składzie: Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Kazimierz Kruszka, Mirosław Krzyśko  (przewodniczący), Bożena Łazowska.

 

Publikacja okolicznościowa „Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 – 2012”

 

Publikację przygotował zespół w składzie: Jan Berger, Jan Kordos, Kazimierz Kruszka (przewodniczący), Władysław Wiesław Łagodziński, Walenty Ostasiewicz.

Publikacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące zarówno rozwoju organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Statystycznego w ujęciu chronologicznym jak i opis działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

 

Uroczyste zakończenie wielkopolskiego konkursu „Statystyka mnie dotyka” z okazji Dnia Statystyki Polskiej w 2012 r.

Podczas obrad kongresu ogłoszono wyniki wielkopolskiego Konkursu wiedzy statystycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dr K. Kruszka, Przewodniczący Komisji Konkursowej uroczyście odczytał protokół. Nagrody laureatom wręczyli: prof. Janusz Witkowski, Prezes GUS, Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty, prof. Emil Panek Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP oraz pan Paweł Chlebicki - przedstawiciel Sponsora (firma Esri).

Konkurs wiedzy statystycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowany jest przez Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Poznaniu. Czwarta edycja Konkursu objęta została honorowym patronatem p. Elżbiety Walkowiak, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz prof. dra hab. Emila Panka, Dziekana Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Celem Konkursu jest między innymi upowszechnianie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym.

    

Warsztaty Statystyczne w ramach Kongresu Statystyki Polskiej

W ramach imprez towarzyszących Kongresowi Statystyki Polskiej, dniach 16-17 kwietnia 2012 r. odbyły się dwa warsztaty, w których uczestniczyło łącznie około 60 osób.

 

  1. 1.Integracja danych statystycznych i estymacja dla małych obszarów (warsztat dwudniowy)

Termin:                                16 - 17 kwietnia 2012, godz. 9.00 - 18.00

Lokalizacja:                        Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29

Język warsztatów:              angielski

Wymagania wstępne:        Metoda reprezentacyjna, model regresji, środowisko R

 

Dzień pierwszy

Prowadzący:                       Fabrizio Solari (Włoski Urząd Statystyczny – ISTAT).

Celem warsztatów było umożliwienie jego uczestnikom nabycia podstawowej wiedzy na temat metod statystyki małych obszarów. Podczas warsztatów przedstawiono najbardziej odpowiednie podejścia wykorzystujące informacje wynikające ze schematu losowania oraz oparte na modelu. Zaprezentowano także niektóre bardziej zaawansowane techniki. Oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu statystyki małych obszarów, uczestnicy warsztatów wykorzystywali oprogramowanie komputerowe do analizy rzeczywistych studiów przypadku oraz nabyli umiejętności aplikacji gotowych procedur w celu uzyskania estymatorów statystyki małych obszarów.

Dzień drugi

Prowadzący:                       Marcello D'Orazio (Włoski Urząd Statystyczny – ISTAT).

Głównym celem metody parowania statystycznego jest połączenie rekordów z dwóch lub więcej baz danych, które nie zawierają informacji o tych samych jednostkach. Przy założeniu, że nie ma części wspólnej w obu parowanych plikach, łączenie tych samych jednostek z obu zbiorów jest niemożliwe. W związku z powyższym proces łączenia zbiorów przeprowadzany jest przy użyciu algorytmów, w których wykorzystuje się różne miary podobieństwa rekordów. W efekcie tworzony jest nowy plik danych, który zawiera wszystkie zmienne z łączonych baz. W konsekwencji uzyskuje się zbiór danych ze ,,sztucznymi jednostkami’’, w którym cechy nieobserwowane wspólnie, po przeprowadzeniu parowania, są już wspólnie obserwowane.

 

  1. 2.Wprowadzenie do metod data mining(warsztat jednodniowy)

Termin:                                                 16 i 17 kwietnia 2012

Lokalizacja:                        Laboratorium Centrum Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10, sala CI1 (II piętro)

Język warsztatów:              polski

Prowadzący:                       Grzegorz Harańczyk

 

Głównym celem warsztatów było wprowadzenie do metod data mining. Podczas warsztatów omówiono główne idee związane z tym podejściem do analizy danych oraz wybrane metody. Prezentowane metody zostały zilustrowane przykładami analiz w systemie STATISTICA Data Miner.

Zakres zastosowań analizy danych w wielu dziedzinach stale się poszerza. Wynika to w głównej mierze z coraz powszechniejszego przekonania, że przy rozwiązywaniu różnego rodzaju zagadnień poznawczych i praktycznych trzeba opierać się na empirycznych danych, opisujących badane zjawiska i procesy. Z drugiej strony obecnie dostępnych jest coraz więcej informacji, prawie wszystko jest mierzone, a pomiary archiwizowane. Bardzo szybko rośnie wolumen danych poddawanych analizie, stawiane są coraz to nowe problemy oraz rosną oczekiwania. W związku z tym musi się poszerzać również zakres stosowanych technik analizy danych.

 

Zwiedzanie Centrum Sztuki i Biznesu - Stary Browar oraz Welcome Party

17 kwietnia 2012, godz. 18,30, Stary Browar, Słodownia

 

W dniu poprzedzającym Kongres dla uczestników warsztatów oraz gości, którzy przyjechali wcześniej zorganizowano zwiedzanie Centrum Sztuki i Biznesu - Stary Browar. Zwiedzanie zakończyło się w pomieszczeniach zabytkowej Słodowni, gdzie zorganizowano przyjęcie powitalne.

Koncert z okazji jubileuszu PTS „Piękne głosy, piękne melodie”

18 kwietnia 2012, godz. 18,30, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Część oficjalna - prowadzenie prof. Andrzej Sokołowski

Uroczyste wręczenie Odznak honorowych "Za zasługi dla statystyki RP"

Uroczyste przyznanie dr Kazimierzowi Kruszce Honorowego Członkostwa PTS,

Uroczyste wręczenie medali Jerzego Neymana

W części oficjalnej poprzedzającej Koncert Jubileuszowy była okazja do wręczenia odznaczeń osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju statystyki w Polsce. Odznaki honorowe „Za zasługi dla statystyki RP” wręczył prof. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Odznaczeniem tym wyróżnione zostały następujące osoby:  prof. Czesław Bracha, prof. Jan Kordos, prof. Jan Steczkowski, prof. Józef Pociecha, prof. Barbara Podolec, prof. Mirosław Krzyśko, prof. Andrzej Młodak, dr Tomasz Klimanek, prof. Andrzej S. Barczak, dr Mieczysław Kowerski, prof. Jerzy Tadeusz Kowaleski. Dr Kazimierza Kruszkę, Prezesa PTS w latach 2005-2010, wyróżniono przyznając mu tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla wybitnych zasług dra Kazimierza Kruszki dla rozwoju i popularyzacji Towarzystwa.. Laudację wygłosił Wiceprezes PTS Wiesław W.  Łagodziński.  Prof. Czesław Domański - Prezes PTS przyznał medal im Jerzego Spławy Neymana jedenastu statystykom. Medal otrzymali profesorowie: Tadeusz Caliński, Zdzisław Hellwig, Kazimierz Zając, Ryszard Zieliński, Witold Klonecki, Calyampudi Radhakrishna Rao, Wojciech Krzanowski, Malay Ghosh, Jana Jureckova, Graham Kalton, Anthony Atkinson.

 

Koncert „Piękne Głosy, Piękne Melodie” – prowadzenie prof. H. Lorkowska, prorektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

Pierwszy dzień Kongresu zakończył koncert w wykonaniu studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz chóru kameralnego Uniwersytetu Ekonomicznego Musica Viva pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego. Koncert przygotowała i prowadziła Pani prof. Haliny Lorkowskiej, Prorektor Akademii Muzycznej.

 

Kongres Statystyki Polskiej był wyjątkowym w dziejach statystyki polskiej wydarzeniem, szczególną okazją do spotkania oraz wymiany poglądów i doświadczeń wielu przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych. Stworzył niepowtarzalną platformę dla ukierunkowania poszukiwań metodologicznych i poznawczych podejmowanych przez środowiska  statystyczne  w  nadchodzących  latach. Już dzisiaj można powiedzieć, że Kongres był jednym z ważniejszych i bardzo znaczących wydarzeń naukowych w historii polskiej myśli i praktyki statystycznej.


 

 

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników Katedry Statystyki z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Podczas uroczystości inaugurujących Kongres Statystyki Polskiej dr Tomasz Klimanek wyróżniony został Odznaką honorową "Za zasługi dla statystyki RP", nadaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wniosek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Drowi Kazimierzowi Kruszce, prezesowi PTS w latach 2005—2010, przyznano tytuł honorowego członka PTS. Tytuł ten jest wyrazem uznania wybitnych zasług dra Kazimierza Kruszki dla rozwoju i popularyzacji Towarzystwa.